Thursday, March 11, 2010

ШУТИС, КтМС-ийн профессор док(ScD)., проф. Л. Оюунцэцэгийн товч намтар


Овог: Ишгомбо
Эцгийн нэр: Лувсандондов
Нэр: Оюунцэцэг
Төрсөн он: 1963-11-16
Төрсөн газар Улаанбаатар хот
Жил: Туулай
Ам бүл: Нөхөр, 3 хүүхэдтэй
Төгссөн сургууль:
1971-1981, Завхан, Улиастай, 10 жил
1981-1982, Эрхүү, Улсын Их сургуулийн бэлтгэл курс
1982-1987, Эрхүү, Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд сургууль
1994-1998, МУИС-ийн Аспирантур
2004-2007, ОХУ-ын Г.В. Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн
академийн докторантур

Мэргэжил: Хөдөлмөрийн эдийн засагч

Эрдмийн зэрэг, цол: 1998, Эдийн засгийн ухааны доктор(PhD)
2009 Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор(ScD)
2003 Дэд профессор
2006 Профессор

Албан тушаал: ШУТИС-ийн профессор

Хамгаалсан сэдэв: 1998 он, ”Бүтээмжийн удирдлагыг боловсронгуй болгох нь.
(Монгол улсын Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын жишээн дээр)”
2009 он, “Үндэсний инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх онол- арга зүйн
үндэс (Монгол улсын жишээн дээр)”

Ажилласан байдал:
1987-1988 Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн улсын хороо, Мэргэжилтэн
1988-1992 Дорноговь, НААҮУГ, хөдөлмөрийн эдийн засагч
1992-2001 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Компьютерийн
техник менежментийн сургуульд багш, ахлах багш
2001-2002 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Компьютерийн
техник менежментийн сургууль, Үйлдвэрлэл технологийн
удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч
2002 -2004 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Компьютерийн
техник менежментийн сургууль, Үйлдвэрлэл, бүтээмжийн
удирдлагын тэргүүлэх профессор
2003 оноос ШУТИС-ийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн судалгаа,
сургалтын төвийн захирал
2004-2007 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Компьютерийн
техник менежментийн сургууль, Маркетинг, үйл
ажиллагааны удирдлагын тэргүүлэх профессор
2008 оноос Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Компьютерийн
техник менежментийн сургууль, Маркетинг, үйлдвэрлэлийн багийн профессор


Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

2009 Зардал бууруулах арга зам, удирдлагын бүртгэл, ОХУ-ын Г.В.
Плехановын нэрэмжит Эдийн засгийн академийн Улаанбаатарын салбар
2007 Байгууллагын өөрчлөн байгуулалт, инновацийн удирдлага, ОХУ-ын
Менежментийн олон улсын хүрээлэн
2007 Бүтээмжийн хэмжилт, шинжилгээ(BSС), ҮБХТ, Улаанбаатар
2006 Олон улсын маркетинг, Сургалт-семинар, Улаанбаатар, ММХ
2003 Бизнесийг инкубацийн хөгжил, Семинар, АББ, Тайван, Тайпей
2002 Жижиг ба том бизнесийг уялдуулан хөгжүүлэх асуудал, Сургалт
семинар, АББ, Тайван, Тайпей
2001 Үйлдвэрлэлийн менежмент, Аж үйлдвэрийн инженеринг, Чанарын
менежмент, Бизнес консальтинг, Модулийн сургалт, Тайван, Чао
Янгийн Технологийн их сургууль
2001 ISO 9000 ба ISO 14000, Сургалт семинар, ОУСБ, СХҮТ, Улаанбаатар
1999 Бүтээмжийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, АББ, Энэтхэг, Шинэ Дели
1998 Эдийн засаг, менежментийн модулийн сургалт, Австрали, Перт,
Куртины Технологийн их сургууль
1998 Бизнесийн англи хэлний курс, Австрали, Куртины Технологийн их
сургууль
1995 Бизнесийн англи хэлний 6 сарын курс, ТЗАХИ
1992 Бизнесийн удирдлагын дээд курс, ТЗУХИ

Эрдэм шинжилгээний ажлын үндсэн чиглэл:
Инновацийн удирдлага
Бүтээмж, чанар, үйлдвэрлэлийн менежмент
Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнесийн хөгжил, төлөвшил
Технологи бизнесийн инкубаци, аж үйлдвэрийн парк
Брэндийн удирдлага, маркетингийн инноваци
Эдийн засгийн онол, сэтгэлгээний түүх
Дээд боловсролын менежмент

Мэргэшин заадаг хичээл:
Бүтээмжийн менежмент(бакалавр)
Чанарын менежмент(бакалавр)
Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ(магистр)
Чанарын шинжилгээ ба хяналт(магистр)
Инновацийн удирдлага(магистр)
Бизнесийн зөвлөгөө(магистр)
Брэндийн удирдлага(магистр)
Бүтээмжийн удирдлагын онол, парктикийн асуудлууд(доктор)
Чанарын удирдлагын онол, парктикийн асуудлууд(доктор)
Инновацийн удирдлагын онол, парктикийн асуудлууд(доктор)

Эрдэм шинжилгээний бүтээл:
эрдэм шинжилгээний өгүүлэг: 78
эрдэм шинжилгээний илтгэл: 63
төсөл, гэрээт ажил: 17
сургалт арга зүйн материал 33
монограф, ном, сурах бичиг, гарын авлага 14
эмхэтгэж хэвлүүлсэн, редакторласан ном бүтээл 14

Хэвлүүлсэн гол бүтээлүүд:

1. Формирование национальной инновационной системы: проблемы теории и практики /монография. –УБ, ”Бемби сан”, 2009, -541 c., 33.8 пл. ISBN 978-99929-77-71-X
2. Ф. Грей, Ф. Харрис, Жинхэнэ саятан /орч. Л. Оюунцэцэг, -УБ., “Бемби сан” хэвлэлийн үйлдвэр, 2008, -330 х.
3. Оюунцэцэг Л. Бүтээмжийн менежментийн онол арга зүйн асуудал, -УБ., “Бемби сан” хэвлэлийн үйлдвэр, 2003, -170 х.
4. Оюунцэцэг Л., Шүрчулуу П. Аж ахуйн нэгж байгууллагад бүтээмжийн удирдлагын боловсронгуй болгох нь. –УБ, “Эрдэм” хэвлэх үйлдвэр, 1999, -187 х.
5. Оюунцэцэг Л. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнесийн төсөл боловсруулах аргачилсан зөвлөмж, -УБ, “Бемби сан” хэвлэх үйлдвэр, 2003, -64 х.
6. Оюунцэцэг Л. Бүтээмжийн мөн чанар агуулга/ гарын авлага. –УБ, КтМС-ийн хэвлэл, 2000, -37 х
7. Швандер В.А., Праслова В. П. Үйлдвэрийн газрын эдийн засаг: тест, бодлого, нөхцөл. / Орч. Б. Цэрэндорж, Д. Алтанцэцэг, Л. Оюунцэцэг. –УБ.: ТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 1999, 5.5 хх.
8. Д. Речмен, М. Мескон ба бусад. Орчин үеийн бизнес. II дэвтэр / Орч. Б: Даваасүрэн, Б. Нарангэрэл, Л. Оюунцэцэг. –УБ.: Есөн эрдэнэ, 1997, -144 х.
9. Д. Речмен, М. Мескон ба бусад. Орчин үеийн бизнес. I дэвтэр / Орч. Б: Даваасүрэн, Б. Нарангэрэл, Л. Оюунцэцэг. –УБ.: Есөн эрдэнэ, 1997, -141х.

Төсөл, гэрээт болон судалгааны ажил гүйцэтгэсэн, оролцсон байдал:

2007 “Монгол улсын үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” шалгаруулах уралдаан
2006-2007 Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн Чанар хяналтын хэлтэсийн
бүтээмжийг дээшлүүлэх нь
2006-2007 Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн Бүтээмжийн хэмжилт шинжилгээний
нэгдсэн аргачлал нэвтрүүлэх нь
2005-2006 ШУТИС-д Хоолны үйлчилгээний сүлжээ нэвтрүүлэх боломж, ШУТИС,
ШУТ-ийн сан
2005-2006 ШУТИС-д технологи бизнесийн инкубацийг хөгжүүлэх боломж, ШУТИС,
ШУТ-ийн сан
2004-2005 Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн Бүтээмжийн хэмжилт шинжилгээний
нэгдсэн аргачлал нэвтрүүлэх нь, Баяжуулах фабрик
2003-2004 Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн Бүтээмжийн шинжилгээ, Баяжуулах
фабрик
2004 Төмөр замын Олон улсын тээвэр зуучлалын төвийн үйл ажиллагаа,
бүтээмжийн судалгаа, ТЗОУТЗТ
2002-2003 Дунд орлоготой бүлгийг ядуурлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаархи
судалгаа, НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр, “MON/01/U01” Төсөл
2002-2003 Шинжлэх ухаан-Боловсрол-Бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны
уялдаа холбоог хангах зохистой хувилбар, ШУТ-ийн төсөл, БСШУЯ
2002-2003 Ноос, ноолуурын салбарын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих төсөл,
ШУТИС, Нэхмэлийн хүрээлэн, GTZ
2001-2002 Барилгын мэргэжил олгох сургалт, төсөл, “БАБ импекс” ХХК
1998-2000 Компаний бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, бизнесийн зөвлөлгөө, “БАБ
импекс” ХХК
1996-1999 Сүрлэн барилга барих төсөл, НҮБХХ, Отгонтэнгэр трейд ХХК
1996-1998 Компаний үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл, судалгаа, зөвлөлгөө, МОН ТБ
импекс ХХК
1994-1997 Монголын аж үйлдвэрийн салбарын бүтээмжийн судалгаа (ноос, ноолуур,
нэхмэл, оёдол, гутал, арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэл)
1992- 1994 Бүтээмж, чанар, үйлдвэрлэлийн менежментийн онол, парктикийн судалгаа,
ТИС
1988- 1991 Хөдөлмөрийн нормчлолын судалгаа, ХНХУХ, Хөдөлмөр зохион байгуулалт, нормчлолын төв
1985- 1987 БНМАУ-ын хөдөлмөрийн нөөцийн ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, оновчтой байршуулах асуудал
1982- 1984 Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрийн газрын ажиллагчдын хөдөлмөрийн
бүтээмжинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа, Оюутны эрдэм
шинжилгээний дугуйлан, Эрхүү хот, УАААДС

Гавъяа шагнал
2007 Боловсролын тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг
2007 ШУТИС-ийн чансаа өндөртэй профессор
2006 ШУТИС-ийн Тэргүүний профессор
2005 БСШУЯ-ны Жуух бичиг
2005 КтМС-ийн Тэргүүний профессор
2004 КтМС-ийн Шилдэг судлаач багш
2004 ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн шагнал
2003 КтМС-ийн Тэргүүний судлаач багш
2001 Худалдаа аж үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг
2000 КтМС-ийн Сургалтын тэргүүний багш
1998 КтМС-ийн Тэргүүний судлаач багш

Хэлний мэдлэг:

 Орос хэл - онцсайн
 Англи хэл - сайн

Док(Sc.D)., проф. Л. Оюунцэцэг

E-mail: loyuns@csms.edu.mn,

2 comments:

Anonymous said...

Манай багш ч мундаг эмэгтэй шүү дээ. Үргэлж цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн алхдагийн. Шинэ соргог, цагаа олсон, оновчтой мэдээлэл, мэдлэгээр оюутнуудаа хангадаг багштаа маш их баярлаж явдаг шүү:-). Цаашдынх нь ажил хөдөлмөр, амьдралд нь өндрөөс өндөр амжилт, аз жаргал хүсэн ерөөе.

Anonymous said...

tiim shuu. manai bagsh uneheer surhii. bagshdaa az hargal, surgan humuujuuleh ih uilst ni undruus undur amjilt husie.

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008