Sunday, January 17, 2010

. Борлуулалтын урамшуулалын хөтөлбөр боловсруулахЭнэ ажлыг хэрэгжүүлэх явцын гуравдахь үе нь борлуулалтын урамшууллын хөтөлбөрийн бүрэн агууллагыг тодорхойлох явдал юм. Энэ үе шат нь маркетингийн мэргэжилтнүүдээс өөр бусад шийдвэрүүд гаргахыг шаарддаг. Юуны түрүүнд урамшууллын хэмжээг тогтоох хэрэгтэй.Борлуулалтын идэхжүүлэлтийг амжилттай болгохын тулд нилээд бага урамшил хэрэглэх шаардлагатай .Харин том хэжээтэй урамшил нь наймаанд хүмүүсийн анхаарлыг татах нь илүү байх ба хүчтэй нөлөөлдөг.Маркетингийн мэргэжилтэн нь энэ асуудлыг шийдэхдээ урамшууллын хөтөлбөрийн тодорхой нөхцөлийг тодорхойлж өгөх хэрэгтэй .Энд үзүүлэх урамшуулал нь үйлчлүүлэгч бүрт юмуу эсвэл тодорхой хэсэг хүмүүст хамаарах уу гэдгийг тодруулсан байна.

Дараагийн шатанд уг хөтөлбөрийг хэрхэн идэвхжүүлж хүмүүст тарааж мэдээлэх тухай шийдэх шаардлагатай. Энэ үед уг хөтөлбөрийн ач холбогдол үргэлжлэх хугацааны асуудал нилээд чухал нөлөөтэй байна. Хэт богино хугацаанд явагдах урамшууллын ажиллагааны үед боломжит худалдан авагчид амжиж худалдан авч чадахгүй урамшууллын арга хэмжээнд хамрагдаж чадахгүйд хүрнэ.Хэрэв урамшууллын ажиллагаа хэт уртхугацаанд төлөвлөгдсөн байвал түүний хүмүүст үзүүлэх нөлөөлөл( даруйхан худалдан авалт хийхэд үзүүлэх нөлөө )нь багасна.

Эцэст нь борлуулалтын урамшуулалын төсөвийг тодорхойлох хэрэгтэй .Төсөв зардлын хэмжээг тогтоохдоо янз бүрийн хандлага ажиглагддаг.Энэхүү борлуулалтын урамшууллын төсвийг тооцохдоо үр ашгийг харгалзалгүйгээр авч үздэг.Зарим тохиолдолд өмнөх оны зардлын хэмжээнээс ургуулан борлуулалтын хэмжээтэй уялдуулан төсөвөө тооцдог байна.Гуравдахь хэсэг нь рекламын зардлаа борлуулалтын урамшууллын зардлаас тусад нь төсөвлөдөг

Шаардлагатай тохиолдолд урамшууллын хөтөлбөрөө бодит амьдрал дээр туршиж үзэж болох бөгөөд урамшууллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууссаны эцэст үрдүнг тооцож үнэлгээ өгнө.Үр дүнг тооцох олон арга байх боловч ихэнх тохиолддолд урамшууллын өмнөх ба дараах үеийн борлуулалтын хэмжээг харьцуулах аргыг өргөн хэргэлдэг.Жишээ нь компаний зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ 6%.байсанаа урамшуулалын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэнээр 10% болж нэмэгдээд түүний дараа 5% хүртэл буурсан ба цаашдаа 7% болж өссөн. Эндээс дараах үнэлэлт дүгнэлт хийж болно. Уг урамшууллын хөтөлбөр нь шинэ худалдан авагчидыг татсан ба байнгын худалдан авагчидын худалдан авалтын төвшин нэмэгдсэн. Уг хөтөлбөрийн дараагаар борлуулалт унасан яагаад гэвэл хэрэглэгчид түрүүн авсан нөөцөө хэрэглэж байсан. Зах зээлийн хувь хэмжээ 7% болж өссөн нь уг урамшууллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр шинэ хэрэглэгчдийг татаж чадсан байна. Хэрэв зах зээлийн хувь хэмжээ буцаад хуучин хэмжээндээ( 5%) очсон бол уг урамшууллын арга хэмжээгээр эрэлтийг зөвхөн цаг хугацааны хувьд өөрчилсөн болохоос нийт нийлбэр эрэлтийн хэмжээг өөрчилж чадаагүй гэсэн дүгнэлт гарна.


0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008