Wednesday, September 30, 2009

Реклам сурталчилгааны үйл ажиллагааг явуулах үе шатууд


Реклам сурталчилгааны үйл ажиллагааг дараах хэдэн үе шатаар төлөвлөж болно.Үүнд:

- Зорилгоо тодорхойлох
- зорилтот харилцагчаа тодруулах -мэдээлэл түгээх хэрэгсэлийг сонгох - төсөв зардалаа тооцох -хэрэгжүүлэгч эзнийг сонгох - Зарлал мэдээлэлийг боловсруулах -урьдчилсан туршилт хийх - үр дүнг үнэлэн дүгнэх гэсэн үндсэн ажиллагаанууд багтана.

Реклам сурталчилгааны зорилгоо тодорхойлох

Реклам сурталчилгааны ажлын зорилгыг тодорхойлохоос ажлаа эхлэнэ.Энэ зорилго нь тухайн компаний маркетингийн хөтөлбөрт тусгагдсан гол асуудлууд болох зорилтот зах зээл,бараагаа хэрэглэгчдийн ой ухаанд байршуулах арга, маркетингийн иж бүрдэл гэх зэрэг чухал шийдвэрүүдтэй нягт уялдаатай тодорхойлогдоно.
Хэдийгээр өөр өөр компаний хувьд энэхүү зорилго янз бүрээр тодорхойлогдох боловч нийтлэг зорилго нь тодорхой маркын барааны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх явдал байдаг.Рекламын зорилгыг нарийвчлан тодорхойлохын тулд дараах хүчин зүйлсийг харгалзах нь зүйтэй.
- хэрэглэгчдийн ойлголт
- маркетингийн стратеги
- өрсөлдөгчийн байдал
- өөрийн санхүүгийн боломж буюу нөөц
Энд хэрэглэгчид гэдэгт зөвхөн уг барааны эцсийн хэрэглэгчид төдийгүй тэдний барааг авч худалдаалдаг бөөний ба жижиглэнгийн худалдаачид зуучид мөн хамаарагдана.Эдгээр бүлгүүд нь тухайн бүтээгдэхүүний талаар хир зэрэг мэдээлэлтэй байгаа болон түүний талаар эцсийн хэрэглэгчид хир зэрэг сэтгэгдэл үнэлгээтэй байгаа санал бодол, зуучдын хувьд уг барааны борлуулалтаас олох ашгийн хэмжээг хэрхэн үзэж байгаа тухай мэдээлэлийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Эдгээр асуудлыг реклам сурталчилгааны зорилгыг тодорхойлохдоо судлаж үзэх явдал чухал ач холбогдолтой.

Маркетингийн стратеги нь рекламын үйл ажиллагааны зорилгыг тодорхойлдпдог гол үндэс болдог. Маркетингийн хольцын нэг болох урамшуулал сурталчилгаа нь борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд нилээд чухал үүрэгтэй. Гэвч бизнесийн байгууллагын зорилт нь өөр хоорондоо уялдаа холбоотой хэрэгжүүлэх маркетингийн арга хэрэгсэлүүд хольцын үйлчлэлээр биелэгдэнэ.Бизнесийн гол зорилтыг хангаж буйг хэмжигч үзүүлэлт нь борлуулалт юм бол маркетингийн стратеги нь уг зорилтод яаж хүрэх арга замыг тодорхойлж өгнө.Үүнийг дараах байдлаар томъёолж болох юм.

1 Үйлдвэрлэлийн өсөлтийг дагаж удаан хугацаанд борлуулалтаа тогтмол нэмэгдүүлэх шаардлагатай эсэх
2 Эсвэл бий болсон барааны илүүдлийг борлуулахын тулд богино хугацааны хүчтэй өрнөлт хийх
3 Борлуулалтаа нэмэгдүүлэхийн тулд шинэ дилерүүдийг татах шаардлагатай эсэх
4 Эсвэл реклам сурталчилгааны тусламжтай одоо байгаа дилерүүдийг дэмжих гэх зэрэг стратегийг баримтлаж ажиллаж болох юм.
Хэдийгээр реклам сурталчилгаа нь зорилтот харилцагчийн анхаарлыг татаж уг барааг худалдан авах хүсэл сонирхолыг бий болгох боловч жинхэн худалдан авалт нь чанартай барааг хэрэгцээт цаг хугацаанд нь шаардлагатай газарт нь боломжийн үнээр бэлэн байлгасан нөхцөлд л хийгдэнэ.

Маркетингийн хольцийн бусад төрлүүдтэй уялдаагүй хэрэгжүүлсэн реклам сурталчилгааны ажиллагаа нь уг байгууллагад хохиролтой буюу үргүй зардал гаргахад хүргэнэ. Жишээ нь реклам хийгдэх хугацаа нь барааны түгээлттэй уялдаагүй хугацааны хувьд эрт түрүүлж хийгдэх тохиолдолд уг барааны эрэлт хангахдахгүй үлдэх бөгөөд энэ үед сурталчилгааны дагуу ирсэн хэрэглэгч өрсөлдөгчийн ижил барааг худалдан авах бөгөөд үүнээс хоцорч санал болгосон эзэд нь найдваргүй түншид тооцогдох болно.

Өрсөлдөгчийн байр байдлын одоогийн ба ирээдүйн дүр төрх нь байгууллагын реклам сурталчилгааны зорилгыг хязгарлаж байдаг.Өрсөлдөөн ихтэй зах зээл дээр реклам сурталчилгааны тэгш байдал аяндаа бий болдог.Бизнесийн байгуулалгад тодорхой хэмжээний реклам сурталчилгаа хийх зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдийн анхаарлыг өөрийн бараанд татахын тулд хийгдэнэ.

Харин тогтсон хэмжээнээс хэтэрсэн реклам сурталчилгааны өсөлт нь өрсөлдөгчийн шуурхай үйлчлэлийг бий болгоно.Энэ нь уг байгууллагын давуу талыг тэгшитгэх зорилгоор хийгддэг.Энэ байдал нь бас тухайн байгууллагад ашигтай байдлыг бий болгоно.Учир нь зохих мэдээлэлийг өгсөнөөр хэрэглэгчдийн анхаарлыг тухайн бүтээгдэхүүнд хандуулдаг байна.
Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн боломж буюу нөөц нь реклам сурталчилгааны зорилтын сонголтыг хязгаарлах гол үндэслэл нь болно. Санхүүгийн боломж нь реклам сурталчилгааны хамгийн бага ба дээд хэмжээнд хэрэгжүүлэх зорилтыг тодорхойлно.Иймээс амьдрал дээр ихэнх тохиолдолд төлөвлөсөн төсвийн хэмжээнд реклам сурталчилгааны зорилго үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр хөтөлбөрөө боловсруулдаг.

Ийнхүү реклам сурталчилгааны зорилт гэдэг нь тодорхой цаг хугацааны дотор зорилтот харилцагчдад зохих мэдээлэл хүргэн нөлөөлсөний дүнд хэрэгжих тодорхой асуудал байна.
Нилээд түгээмэл тавигддаг рекламын зорилго нь тодорхой маркын барааны талаар мэдээлэх, итгүүлэн үнэмшүүлэх эсвэл сануулах үйл ажиллагаа байдаг.Тухайлбал ерөнхий мэдээлэх шинжтэй реклам сурталчилгааг гол төлөв барааг шинээр зах зээлд гаргах үед голчлон хийдэг бөгөөд энэ үеийн гол зорилго нь анхдагч эрэлтийг бий болгох явдал юм. Харин ятган итгүүлэх реклам нь өрсөлдөөн хүчтэй болох үед чухал ач холбогдолтой .Энэ үеийн рекламын зорилго нь сонгомол эрэлтийг бий болгоход чиглэгдэнэ.

Зарим үед ятган итгүүлэх реклам нь харьцуулах реклам байдлаар хийгднэ. Ийм харьцуулах реклам сурталчилгааны үед өөрийн маркыг шууд ба дам байдлаар бусадтай харьцуулж үзүүлдэг. Үүнийг нилээд болгоомжтой хийхгүй бол бусдын бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчийн анхаарлыг хандуулахад хүрч болох юм.

Сануулах реклам сурталчилгааг амьдарлын мөчлөгийн өсөлтийн шатандаа байгаа барааны хувьд хийхэд тохиромжтой.Түүнээс гадна маркетингийн мэргэжилтнүүд нь худалдан авалт нь зөв зүйтэй сонголт болсоныг батлан итгүүлэх чиглэлтэй сурталчилгааг бас хийж байхад илүүдэхгүй гэдгийг санаж ажиллах хэрэгтэй.

Үргэлжлэл бий . . .

Маркетингийн урамшуулал сурталчилгаа: ХҮДС-ийн Маркетенгийн багш: Ц.Долгорсүрэн

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008