Thursday, July 16, 2009

Маркетингийн нэр томьёо ны тайлбар № 16 /Respondent - Судалгаанд оролцогч/


Reference group - Харъяалагдах бүлэг. Хувь хүний үзэл бодол, зан төлөв төлөвшихөд шууд (биечилэн харилцснаар) эсвэл шууд бус (үлгэр жишээ болсноор, харьцуулснаар) нөлөөлж буй бүлгүүд.

Releative market share - Зах зээлд эзлэх харьцангуй хувь хэмжээ. Тухайн бизнесийн нэгжийн зах зээлд эзлэх хувийг түүний хүчтэй өрсөлдөгчийн зах зээлд эзлэх хувьтай харьцуулсан харьцаа.

Respondent - Судалгаанд оролцогч

Эх сурвалж: Д.Баярмаа - "Маркетерийн бичил судар"

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008