Tuesday, November 4, 2008

Маркетингийн нэр томъёо ны тайлбар №4 "D" үсэг


Delfi Method- Дельфи арга. Тусгай шинжээч багийн гишүүдийн тус тусдаа хийсэн дүгнэлттэй танилцан нэгдсэн дүгнэлт гаргана. Багийн гишүүд нэгдсэн дүгнэлттэй танилцаад тус бүрийн саналаа дахин шинжээчид илгээнэ. Шинжээч мөн дахин дүгнэлтээ гаргаад тэдэнд танилцуулна. Ингэж хэд хэдэн үе шат дамжиж байж нэгдсэн дүгнэлтийг гаргах арга юм.
Demand - эрэлт. Төлбөрийн чадвартай хүсэл. хэрэгцээг нь хангах зүйлийг хүсэж байга хүн төлбөрийн чадвартай бол тэрхүү хүсэл нь эрэлт болон хувирдаг.

Demographics - Хүн ам зүй. хүн амыг тоо хэмжээ, нягтрал, бүтэц, хүйсийн харьцаа, байршил, ажил эрхлэлт зэрэг статистик үзүүлэлтээр судлах шинжлэх ухааны салбар.

Differentation - Ялгарал. Ямар нэгэн онцлог шинжээр өрсөлдөгчидөөсөө ялгарах.

Direct marketing - Шууд маркетинг. Биечлэн эсвэл утас, факс, шуудан, и-мэйл, интернэт зэрэг мэдээллийн технологийг ашиглан зорилтот хэрэглэгчидтэй тус бүртэй нь шууд харилцах.
Discount- Үнийн хямдрал.

Эх сурвалж: Маркетингийн бичил судар Д.Баярмаа

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008