Sunday, October 26, 2008

Маркетингийн нэр томъёо ны тайлбар №3


Co-Branding- Хамтын брэндинг. Олонд танигдсан хоёр компаний брэндийн нэрийг нэг бүтээгдэхүүнд ашиглах.

Code Book- Кодын ном. Асуулгын хуудсын хариултуудыг болон оролцогч бүрийн бөглөсөн асуулгын хуудсыг хэрхэн дугаарласан болохыг харуулсан баримт бичиг.

Competition Based Pricing - Өрсөлдөөнд үндэслэн үнэ тогтоох арга. Өрсөлдөгчийнхөө маркетингийн үйл ажиллагаа, үнийг баримжаалан үнээ тогтоох.

Competitors- Өрсөлдөгчид. Ижил хэрэгцээг хангах бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж буй субьектуудыг хэлнэ.

Concentrated Marketing- Төвлөрсөн маркетинг. Зах зээлийг сегментчилж ихэнхдээ бусдын олж анзаараагүй шинэ сегментийг эсвэл зах зээлийн сиймхийг сонгож түүндээ төвлөрөн ажиллах

Эх сурвалж: Д.Баярмаа "Маркетингийн бичил судар"

0 comments:

Post a Comment

:
Design by Dzelque Blogger Templates 2008

Design by infinityskins.blogspot.com 2008